استان :  
شهر :
  تلفن همراه :
فاکس :
  نام خانوادگی:
نام  :
کد ملی :


نام بانک :
شماره حساب:
شماره کارت :
شماره شبا:
درج شماره شبا جهت افتتاح کد باشگاه فروشندگان و واریز وجه الزامی می باشد.

تامین کالا از جه طریقی صورت می پذیرد؟
سایر
توضیحات
تصویر کارت ملی پشت و رو :
 
موقعیت مشتری
در صورت صلاح می توایند نقطه جدید انتخاب نموده وثبت کنید
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی